Polish Hamburger (Kanapka z kotletem mielonym)

$8.95