Polish Hamburger (Kanapka z kotletem mielonym)

$13.95