Polish Hamburger (Kanapka z kotletem mielonym)

$14.95