Polish Hamburger (Kanapka z kotletem mielonym)

$9.95